آتش نشانی

* خرید تجهیزات انفرادی شش ماهه دوم سال ۹۸ در دو مرحله به همت مهندس خادم پیر شهردار محترم طرقبه به ارزش 6/000/000/000 ریال

* خرید و تجهیز یک دستگاه خودرو شاسی بلند آتش نشانی ازنوع پیکاپ جهت امداد نجات ، عملیات ویژه و نجات کوهستان با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه طرقبه به همت و دستور مهندس خادم پیر شهردار محترم طرقبه در شش ماهه دوم سال ۹۸ به ارزش 3/000/000/000 ریال