سامانه عوارض خودرو

از روزی که چرخ های اتومبیل روی خیابانهای شهرها به حرکت درآمدند معایب و محاسن آنها نیز زیر نگاه تیز بین متخصصان مختلف به نقد کشیده شد. یکی از عمده ترین مشکلاتی که با ظهور اتومبیل پدیدار گردید مسئله ایمنی و تبعات زیست محیطی اتومبیل است. ایمنی یک ضرورت است که تا آخرین روز حیات یک خودرو باید وجود داشته باشد. در این میان بروز تصادفات مختلف و ضایعات گسترده جانی و مالی مسوولین ترافیکی کشورهای جهان را به طراحی روشهایی برای بررسی میزان ایمنی خودروها به صورت دوره ای وادار نمود که در این راستا معاینه فنی به عنوان مجموعه ای از قوانین ،آزمونها و روش های اجرایی با استفاده از تجهیزات خاص برای هر آزمون معرفی گردید و هم اکنون بیش از نیم قرن از اجرای طرح در کشورهای پیشرفته دنیا گذشته است .

شایان ذکر اینکه آلاینده های هوا مانند منواکسید کربن ، ذرات معلق ، اکسیدهای ازت ، اکسیدهای گوگرد و ازن دارای آثار منفی بسیاری بر سلامتی شهروندان می باشند .

بر اساس مصوبه شماره  ت/44055 هـ 27457 مورخه 07/ 08/1382  هیات وزیران، وظیفه تشکیل ستاد معاینه فنی خودرو در شهرها به عنوان تشکلاتی متمرکز برای برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو و مراکز معاینه فنی مجاز بر عهده شهرداری ها می باشد.

از این رو و بر اساس دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوبه مذکور به عنوان نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگه معاینه فنی خودروها با هدف کمک به کاهش میزان آلودگی هوا افزایش ایمنی تردد و در نهایت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از عیوب فنی خودرو، مرکز معاینه فنی شهر طرقبه در سال 1388 راه اندازی و به بهره برداری رسید و در این مرکز عوارض خودرو هم برای مراجعین صورت می پذیرد.

راه اندازی سامانه عوارض خودرو به زودی