سوغـات طرقبـه

آلـو خشک |


گــردو |


شـاتوت |


توت خشــک |


برگــه (میوه خشک) |