مدیریت شهرسازی و معماری

آخرین اخبار حوزه شهرسازی


* تصویب تدقیق مرز محدوده شهر طرقبه و ابلاغ آن پس از دو سال دیگر

* ارتقا سیستم یکپارچ شهرسازی شهرداری طرقبه و گامی بلند جهت اراده خدمات الکترونیک به شهروندان بنا بر پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 1399 بیش از نیمی از خدمات شهرسازی از جمله پرداخت عوارض نوسازی ، مشاده ضوابط و کاربری ها ، استعلام نقل و انتقال اسناد رسمی بر بستر اینترنت قرار خواهد گرفت

* طراحی فاز یک پروژه پارکینگ آذران و تصویب در کمیسیون ماده 5