مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

ضدعفونی کردن و شستشوی معابر