آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعدادی ازغرفه تجاری واقع در امام رضا(ع) 11 طرقبه

آگهی مزایده عمومی شماره 0552505002555552

شهرداری طرقبه در نظر دارد واگذاری دو ساله )اجاره( تعدادی از غرفه های تجاری خود را واقع در امام رضا ،11 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ir.setadiran.www با شماره 2002020022000002 به صورت الکترونیکی به صورت اجاره واگذار نماید.

 تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1402/03/10 می باشد.  مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 11 مورخ 1402/03/28  تاریخ بازدید از 1402/03/10 تا 1402/03/28 از ساعت 8  تا 10 صبح مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ 1402/04/11 

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11 مورخ 1402/04/10

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1 برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل غرفه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2 عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41104 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )ir.setadiran.www ) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب