آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعداد چهار باب غرفه تجاری (دکه با سازه چوبی)

آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعداد چهار باب غرفه تجاری (دکه با سازه چوبی)

آگهی مزایده عمومی شماره 5001050352000007 (تجدید)

شهرداری طرقبه در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعداد چهار باب غرفه تجاری (دکه با سازه چوبی) خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با شماره 5001050352000007 به صورت الکترونیکی به فروش برساند

 تاریخ انتشار اسناد در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/05/23 می باشد. 

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/05/26

تاریخ بازدید از 1401/05/23 تا 1401/05/26 از ساعت 8 صبح تا 12

مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 12 مورخ  1401/06/08

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 8 صبح مورخ 1401/06/09

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل غرفه ها در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

روابط عمومی ورسانه شهرداری طرقبه

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب